پاسخ کامل

دعا یکی از عوامل موثر در تربیت حسینی است. در قران کریم نیز حتی به این موضوع اشاره شده است. خداوند در سوره فرقان آیه هفتاد و چهار می‌فرماید: «ربنا هب لنا من ازواجنا و ...» که نشان دهنده این موضوع است که با دعا کردن می‌توانیم فرزند و خانواده‌ای دارای تربیت دینی  و مطیع خداوند داشته باشیم. در رفتار بزرگان دین نیز به دعا کردن برای داشتن فرزندان حسینی، اشاره شده که از جمله آن می‌توان به محمد باقر مجلسی اشاره کرد که توسل و دعا را برای داشتن فرزندی که خادم اسلام باشد مهم می‌داند.

پاسخ کلیدی


پاسخ کوتاه
دعا یکی از عوامل مهم برای داشتن فرزند و خانواده دینی و حسینی است که حتی در قرآن نیز به آن اشاره شده است.
آیات
25-فرقان | 74
ضمیمه ها
درج پیام