فرزندان در این سن زودباور و سریع به یقین می‌رسند. تصویر سازی پایه در این سن بوجود می‌آید.باید مستقیم وارد بحث و دادن اطلاعات به فرزندان شویم.
استاد پاسخگو : محمد علی اخوان
چهار راه کار مهم برای تقویت محبت امام حسین (علیه السلام) در فرزندان کودکان 3 تا 12 سال

چرا سه سالگی را شروع تحول معنوی فرزندان می‌دانند؟

پاسخ کامل

سه سالگی را شروع تحول معنوی می‌دانند چرا که فرزندان در این سن زودباورند و سریع به یقین می‌رسند. باید در این سن مستقیما وارد بحث و اطلاعات و حکایت‌هایی از اهل بیت شد. همچنین شروع به آشنایی فرزندان با محیط‌های مذهبی کرد. باید بتوانیم فرزندان را با خدا و راه‌های ارتباطی با خداوند آشنا کنیم. تصویر سازی‌های پایه از سه سالگی شروع می‌شود. باید بتوانیم از زیبایی‌های دین و اهل بیت برای فرزندان در این سن بگوییم. 

پاسخ کلیدی
تصویر سازی پایه در این سن.


پاسخ کوتاه
فرزندان در این سن زودباور و سریع به یقین می‌رسند. تصویر سازی پایه در این سن بوجود می‌آید.باید مستقیم وارد بحث و دادن اطلاعات به فرزندان شویم.
ضمیمه ها
درج پیام