این فراموش کردن بخاطر مشغله‌ی زیاد اتفاق افتاده است و اصلا ربطی به کم شدن علاقه ندارد.
سعی کنید از این موضوع بهترین برداشت را داشته باشید و اجازه ندهید همچنین موضوعی باعث اختلاف و یا ذهنیت‌های غلط در شما شود.
برای این منظور یکبار از او توضیح بخواهید و توضیحش را بپذیرید، تلاش نکنید که از حرف‌های او یک مورد برای دلخوری ایجاد کنید و سعی نکنید دنبال قضاوت فرد بروید.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

آیا فراموش کردن تاریخ‌های خاص در زندگی مشترک به منزله‌ی کم شدن علاقه است؟

پاسخ کامل

می‌توان جواب این سوال را با ذکر مثالی بیان کرد. ببینید فرزند در جامعه‌ی ایرانی برای پدر و مادر از جایگاه خاصی برخوردار است؛ اما اتفاق افتاده است که حتی والدین تولد فرزندشان را فراموش کنند این فراموش کردن بخاطر مشغله‌ی زیاد اتفاق افتاده است و اصلا ربطی به کم شدن علاقه ندارد.

در زندگی مشترک هم ممکن است این اتفاق بیفتد و همسرتان روز تولد شما و یا حتی تاریخ ازدواجتان را فراموش کند، سعی کنید از این موضوع بهترین برداشت را داشته باشید و اجازه ندهید همچنین موضوعی باعث اختلاف و یا ذهنیت‌های غلط در شما شود.

برای این منظور یکبار از او توضیح بخواهید و توضیحش را بپذیرید، تلاش نکنید که از حرف‌های او یک مورد برای دلخوری ایجاد کنید و سعی نکنید دنبال قضاوت فرد بروید.

پاسخ کلیدی
بنابر مشغله‌ی زیاد این اتفاق افتاده است.


پاسخ کوتاه
این فراموش کردن بخاطر مشغله‌ی زیاد اتفاق افتاده است و اصلا ربطی به کم شدن علاقه ندارد. سعی کنید از این موضوع بهترین برداشت را داشته باشید و اجازه ندهید همچنین موضوعی باعث اختلاف و یا ذهنیت‌های غلط در شما شود. برای این منظور یکبار از او توضیح بخواهید و توضیحش را بپذیرید، تلاش نکنید که از حرف‌های او یک مورد برای دلخوری ایجاد کنید و سعی نکنید دنبال قضاوت فرد بروید.
ضمیمه ها
درج پیام