آموزش مفاهیمی همچون اخلاص، خودشناسی، عزتمندی در زندگی، داشتن لذت درست و صحیح، کسب مال و روزی حلال و...
استاد پاسخگو : وافی
چگونه با اصول تربیتی مهدوی فرزندانمان را برای ماه رمضان آماده کنیم.

در دوران جوانی می‌توان چه مسائلی را به افراد آموزش داد؟

پاسخ کامل

دوره جوانی دوره‌ای است که فرد با نکاتی مواجه می‌شود که بر مبنای آن می‌خواهد مسیر و نوع زندگی خویش در آینده مشخص کند و بر مبنای آن زندگی کند. در این دوره با مسائل و نکات مهم دینی که در زندگی می‌خواهد عملی کند روبه روست مفاهیمی همچون: اخلاص داشتن، خودشناسی و تفکر در فلسفه وجودی آفرینش انسان و ویژگی‌های مربوط به آن، عزت و داشتن آن در زندگی خود، تعریف درست از لذت و داشتن آن در زندگی، به‌دست آوردن و کسب مال و روزی حلال و...

پاسخ کلیدی
اخلاص و خودشناسی...


پاسخ کوتاه
آموزش مفاهیمی همچون اخلاص، خودشناسی، عزتمندی در زندگی، داشتن لذت درست و صحیح، کسب مال و روزی حلال و...
ضمیمه ها
درج پیام