پاسخ کامل

والدین برای اینکه فرزندانی باتربیت صحیح داشته باشند باید به این منظور آموزش ببینند. در این آموزش‌ها باید والدین بتوانند به یکسری از دغدغه‌های خود پاسخ دهند.

 در نتیجه، دغدغه‌های والدین برای فرزندان از اهمیت برخوردار است. این دغدغه‌های والدین است که تربیت فرزندان را می‌سازد.

والدین باید بدانند که کوتاهی و غفلت آن‌ها در تربیت فرزندان چه آفات و آسیب‌هایی را برای پدر و مادر و همچنین خود فرزندان به همراه دارد. والدین باید به این آگاهی برسند که تربیت فرزندان را از چه سنی آغاز کنند. قبل از تولد- بعد از تولد- قبل از بلوغ- بعداز بلوغ و... .

پاسخ کلیدی
کوتاهی والدین چه آسیبی دارد و همین‌طور تربیت از کی آغاز شود.


پاسخ کوتاه
والدین باید بدانند که کوتاهی و غفلت آن‌ها در تربیت فرزندان چه آفات و آسیب‌هایی را برای پدر و مادر و همچنین خود فرزندان به همراه دارد. والدین باید به این آگاهی برسند که تربیت فرزندان را از چه سنی آغاز کنند. قبل از تولد- بعد از تولد- قبل از بلوغ- بعداز بلوغ و... .
ضمیمه ها
درج پیام