پاسخ کامل

تربیت، خصوصا تربیت فرزند یک علم به شمارمی‌آید. در نتیجه والدین برای ارائه‌ی آن نیاز به آگاهی و آموزش دارند. همین‌طور تربیت یک فن است، در این صورت نیز نیاز به تمرین وجود دارد. در واقع والدین برای اینکه بتوانند تربیت خوبی داشته باشند، تنها آگاهی از علم تربیتی، کافی نیست. حتما باید آگاهی‌ها را تمرین کنند تا بتوانند در تربیت فرزندانشان مؤثر باشند.

 تربیت کردن فرزندان یک هنر است، در نتیجه برای این هنر والدین باید زیباسازی انجام دهند.

 این سه مقوله در مورد تربیت بسیار مورد اهمیت است و از دیدگاه اسلام نیز به آن پرداخته شده است.

پاسخ کلیدی
تربیت یک علم- فن- هنر است.


پاسخ کوتاه
تربیت، خصوصا تربیت فرزند یک علم به شمارمی‌آید. در نتیجه والدین برای ارائه‌ی آن نیاز به آگاهی و آموزش دارند. همین‌طور تربیت یک فن است، در این صورت نیز نیاز به تمرین وجود دارد. در واقع والدین برای اینکه بتوانند تربیت خوبی داشته باشند، تنها آگاهی از علم تربیتی، کافی نیست. حتما باید آگاهی‌ها را تمرین کنند تا بتوانند در تربیت فرزندانشان مؤثر باشند. تربیت کردن فرزندان یک هنر است، در نتیجه برای این هنر والدین باید زیباسازی انجام دهند. این سه مقوله در مورد تربیت بسیار مورد اهمیت است و از دیدگاه اسلام نیز به آن پرداخته شده است.
ضمیمه ها
درج پیام