پاسخ کامل

والدین برای تربیت فرزندان خود باید دارای ویژگی‌های خاصی در این زمینه باشند. آن‌ها باید از سواد و سلیقه و همچنین سوز برخوردار باشند.

 سواد و آگاهی داشتن در امور تربیتی فرزندان، از اصلی‌ترین امور برای تربیت صحیح فرزندان است. والدین باید این آگاهی را بدست بیاورند تا فرزندانشان را به خوبی تربیت کنند.

داشتن سلیقه نیز در تربیت فرزندان برای والدین لازم است. به خرج دادن سلیقه و هنرمندی در تربیت فرزند باعث پذیرش فرزندان از والدین می‌شود. ضمن اینکه سلیقه داشتن باعث زیبا جلوه دادن امور تربیتی برای فرزندان می‌شود. در این صورت والدین نیز نتیجه‌ی مطلوبی را دریافت می‌کنند.

 دلسوزی یا سوز داشتن؛ این مورد به صورت خدادادی در دل تمام والدین نهادینه است. تنها والدین باید از آن به خوبی و به جا در تربیت فرزندانشان بهره ببرند.

پاسخ کلیدی
سواد و آگاهی- سلیقه و هنر- دلسوزی


پاسخ کوتاه
والدین برای تربیت فرزندان خود باید دارای ویژگی‌های خاصی در این زمینه باشند. آن‌ها باید از سواد و سلیقه و همچنین سوز برخوردار باشند. داشتن سواد و آگاهی در امور تربیتی اهمیت دارد. سلیقه و هنرمندی در این امور مهم است. سوز یا همان دلسوزی که در نهاد همه‌ی والدین وجود دارد.
ضمیمه ها
درج پیام