دختر و پسر آسیب‌ها و پیامدها را می‌دانند اما در پذیرش نیستند و مدام در حال توجیه اشتباهات یکدیگرهستند.
افراد باید بدانند که با اطلاعات ناقص و تنها با عقل خودشان نمی‌توانند کارها را پیش ببرند و باید از مشورت دیگران بهره ببرند، در غیراین صورت برای افراد آسیب و صدماتی را به همراه دارد.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

برای داشتن یک ازدواج درست و موفق به چه اموری باید توجه کرد؟

پاسخ کامل

گاهی دختر و پسر آسیب‌ها و پیامدها را می‌دانند اما در پذیرش نیستند  و مدام در حال توجیه اشتباهات یکدیگرهستند.

خانواده‌ها بسیار در بحث خواستگاری و ازدواج فرزندانشان درگیر این موضوع می‌شوند و به این آسیب دچار می‌شوند.

 در واقع افراد با این رفتارشان مانند کسانی می‌مانند که با چشم‌های بسته زندگی می‌کنند و با نابینا بودن می‌خواهند خیلی از موارد را فتح کنند که این مورد امکان‌پذیرنیست.

یک رابطه‌ی سالم، تلاش و دقت و آنالیز می‌خواهد.

به طور مثال برای یک ازدواج درست و موفق افراد باید با چشمانی باز و اطلاعات کامل وارد عمل شود.

افراد باید بدانند که با اطلاعات ناقص و تنها با عقل خودشان نمی‌توانند کارها را پیش ببرند و باید از مشورت دیگران بهره ببرند، در غیراین صورت برای افراد آسیب و صدماتی را به همراه دارد.

پاسخ کلیدی
مشورت کردن برای کسب موفقیت.


پاسخ کوتاه
دختر و پسر آسیب‌ها و پیامدها را می‌دانند اما در پذیرش نیستند و مدام در حال توجیه اشتباهات یکدیگرهستند. افراد باید بدانند که با اطلاعات ناقص و تنها با عقل خودشان نمی‌توانند کارها را پیش ببرند و باید از مشورت دیگران بهره ببرند، در غیراین صورت برای افراد آسیب و صدماتی را به همراه دارد.
ضمیمه ها
درج پیام