گاهی افراد رفتاری را انجام می‌دهند و تنها دلیلی که برای رفتارشان دارند، دلخواه بودن آن رفتار است.
گاهی افراد یک شناختی نسبت به اخلاق فردی دارند و می‌دانند که اگر برخوردی را داشته باشند این برخورد آن‌ها باعث ایجاد بحث و اختلاف می‌شود اما، طرف بدون توجه به اخلاق طرف مقابل بارها این رفتار را تکرار می‌کند و اظهار می‌کند که دست خودش نیست.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

افراد چطور می‌توانند از ایجاد بحث و اختلاف احتمالی جلوگیری نمایند؟

پاسخ کامل

گاهی افراد رفتاری را انجام می‌دهند و تنها دلیلی که برای رفتارشان دارند، دلخواه بودن آن رفتار است.

به طور مثال فرد، علم بر این را داردکه  با یک کفش خاص اذیت می‌شود ولی دقیقا همان کفش را خریداری می‌کند و خود را به زحمت می‌اندازد، دقیقا خود فرد آسیب‌ها را برای خودش ایجاد می‌کند.

عقل و منطق این فرد بسیار کودکانه است و این فرد مسائل و مشکلات را بسیار جزئی و سطحی تجزیه و تحلیل می‌کند.

گاهی افراد یک شناختی نسبت به اخلاق فردی دارند و می‌دانند که اگر برخوردی را داشته باشند این برخورد آن‌ها باعث ایجاد بحث و اختلاف می‌شود اما، طرف بدون توجه به اخلاق طرف مقابل بارها این رفتار را تکرار می‌کند و اظهار می‌کند که دست خودش نیست.

بدانید که این افراد باید تلاش کنند این عیب و ایراد خود را برطرف کنند و نگویند که دست خودشان نیست.

پاسخ کلیدی
سنجیده عمل کردن


پاسخ کوتاه
گاهی افراد رفتاری را انجام می‌دهند و تنها دلیلی که برای رفتارشان دارند، دلخواه بودن آن رفتار است. گاهی افراد یک شناختی نسبت به اخلاق فردی دارند و می‌دانند که اگر برخوردی را داشته باشند این برخورد آن‌ها باعث ایجاد بحث و اختلاف می‌شود اما، طرف بدون توجه به اخلاق طرف مقابل بارها این رفتار را تکرار می‌کند و اظهار می‌کند که دست خودش نیست.
ضمیمه ها
درج پیام