داشتن هم سال در خانه و ارتباط با گروه همسالان می‌تواند بهترین جایگزین برای فضای مجازی در خانواده‌ها باشد.
استاد پاسخگو : وافی
بیان 6 شرط استفاده از تشویق برای جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی

مهم‌ترین جایگزین فضای مجازی در خانواده چیست؟

پاسخ کامل

امروزه استفاده از فضای مجازی در بین افراد و اعضاء خانواده‌ها بسیار زیاد شده است درگیری و نداشتن وقت کافی و محدودیتی که در ارتباطات افراد به‌وجود آمده باعث شده این فضا روز به روز دربین افراد گسترده شود. بهترین جایگزینی که می‌توان برای فرزندان و نسل‌های جدید به‌وجود آورد داشتن هم‌سال در خانه و ارتباط داشتن با گروه هم‌سالان است. اگر تعداد فرزندان در خانواده‌ها بیشتر شود و فاصله سنی در بین آن‌ها زیاد نگردد باعث خواهد شد دیگر این فرزندان از تنهایی و به‌خاطر نداشتن هم بازی به‌سمت فضای مجازی نروند. و بتوانند در دنیای واقعی زندگی کنند.

پاسخ کلیدی
تعداد فرزندان بیشتر آسیب کم‌تر از فضای مجازی.


پاسخ کوتاه
داشتن هم سال در خانه و ارتباط با گروه همسالان می‌تواند بهترین جایگزین برای فضای مجازی در خانواده‌ها باشد.
ضمیمه ها
درج پیام