پاسخ کامل

از مهم‌ترین جایگزین‌ها در فضای مجازی ذیل اصل جایگزینی، صله‌ی رحم است. خداوند قاطع (قطع کننده‌) صله‌ی رحم را لعنت می‌کند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: هرکس قطع صله‌ی رحم کند، مسلمان نیست.

قطع صله‌ی رحم باعث کم شدن ارتباط بین افراد می‌شود. کم شدن ارتباطات فامیلی طبیعتا باعث روی آوردن فرد به‌ فضای مجازی می‌شود. یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزایش صله‌ی رحم و ارتباطات با فامیل و نزدیکان است.

برای این‌که والدین بتوانند از آسیب‌های فضای مجازی بکاهند باید با برنامه‌ریزی پیش بروند. به این‌صورت که برای اوقات فراغت فرزندشان برنامه‌های تفریحی و گروهی داشته باشند. اوقات فرزندانشان را با دورهمی‌های مفرح بین فامیل پرکنند تا کم‌تر نیاز به ارتباطات مجازی باشد.

پاسخ کلیدی
کاهش نیاز به ارتباطات مجازی.


پاسخ کوتاه
قطع صله‌ی رحم باعث کم شدن ارتباط بین افراد می‌شود. کم شدن ارتباطات فامیلی طبیعتا باعث روی آوردن فرد به فضای مجازی می‌شود. یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزایش صله‌ی رحم و ارتباطات با فامیل و نزدیکان است. برای این‌که والدین بتوانند از آسیب‌های فضای مجازی بکاهند باید با برنامه‌ریزی پیش بروند. به این صورت که برای اوقات فراغت فرزندشان برنامه‌های تفریحی و گروهی داشته باشند. اوقات فرزندانشان را با دورهمی‌های مفرح بین فامیل پر کنند تا کم‌تر نیاز به ارتباطات مجازی باشد.
ضمیمه ها
درج پیام