زیباترین بخشش، بخششی‌ست که در نهایت قدرت باشد.
در نهایت قدرت بخشیدن یعنی اگر فرد مقابل شما ضعیف و محتاج‌تر نیز باشد و خطای بیشتر را نیز او مرتکب شده باشد در عین حال شما برای رفع مشکل پیش‌قدم شوید.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

زیباترین بخشش چیست؟

پاسخ کامل

روایت داریم که افراد تلاش کنند تا زیباترین بخشش را داشته باشند و زیباترین بخشش، بخششی‌ست که در نهایت قدرت باشد.

در نهایت داشتن قدرت، بخشیدن لذت خاصی دارد به جهت اینکه زیباترین بخشش است. در نهایت قدرت بخشیدن یعنی اگر فرد مقابل شما ضعیف و محتاج‌تر نیز باشد و خطای بیشتر را نیز او مرتکب شده باشد در عین حال شما برای رفع مشکل پیش‌قدم شوید و حتی به او مجال ندهید و خودتان شروع کننده باشید.

پیش‌قدم شدن شما باعث می‌شودکه افراد بر اساس احتیاج و ضعفشان برای طلب بخشش اقدام نکنند.

باید بدانید که افراد از روی ناچاری اظهار بخشش می‌کند، به طور مثال فرزند در مقابل مادر، بخاطر عجز و ناتوانی و وابستگی و ضعف و کوچکتر بودن طلب بخشش می‌کند.

پاسخ کلیدی
بخشش در نهایت قدرت.


پاسخ کوتاه
زیباترین بخشش، بخششی‌ست که در نهایت قدرت باشد. در نهایت قدرت بخشیدن یعنی اگر فرد مقابل شما ضعیف و محتاج‌تر نیز باشد و خطای بیشتر را نیز او مرتکب شده باشد در عین حال شما برای رفع مشکل پیش‌قدم شوید.
ضمیمه ها
درج پیام