پاسخ کامل

 از نظر علمی:

انسان‌ها باید واقعیت سنی خود را در نظر بگیرند.

انسان‌ها دارای مجموعه‌ای از ابزارهای جسمانی هستند. كاهش قوای روانی و جسمی در اثر گذشت زمان روی می‌دهد. افت توان جنسی مرد و عدم تناسبش با توان جنسی زن اتفاق می افتد.

از نظر روایی:

کسی که در این شرایط سنی است باید با کسی ازدواج کند که تقریباً همراه و همسن خودش باشد، حال یکی دو سال این طرف و آن طرف خیلی مهم نیست، ولی نه این‌که با دختری 20 ساله ازدواج کند.

این‌که شخص احساس 20 سالگی می‌کند یعنی این‌که سرزنده است و حس جوانی دارد و احساس خوبی است. ولی برای بعضی از کارها متناسب با سن باید تصمیم گرفت. شاداب بودن یک بحث است و سرزنده بودن بحث دیگری است.

احساس جوانی کردن برای شاداب نگه‌داشتن زندگی خوب است.

پاسخ کلیدی
برای هر کاری متناسب با سن خودباید تصمیم گرفت.


پاسخ کوتاه
از نظر علمی: افت توان جنسی مرد و عدم تناسبش با توان جنسی زن اتفاق می افتد. از نظر روایی: احساس جوانی کردن برای شاداب نگه‌داشتن زندگی خوب است ولی ولی برای بعضی از کارها متناسب با سن باید تصمیم گرفت.
ضمیمه ها
درج پیام