پاسخ کامل

برای اینکه والدین بخواهند تا فرزندان خود را با برنامه‌ریزی ویژه‌ای در استفاده از فضای مجازی تربیت کنند باید یکسری قوانین را وضع کنند. باید برای فرزندان شفاف سازی کنید که انجام این قوانین با پاداش مواجه شده و یا رعایت نکردن آن موجب تنبیه فرزند می‌شود.

 این قوانین را والدین با توجه به شرایط خود و فرزندشان می‌توانند برقرار کنند.

 به عنوان مثال: یک اپلیکیشن را نباید نصب کنند- زمان زیادی را نمی‌توانند صرف این فضاها کنند (باید یک تایم خاصی را برای آن‌ها در نظر گرفت و آن‌ها می‌توانند به صورت دلخواه آن تایم را در طول روز تقسیم کنند.) - حق ایجاد فایل مخفی را ندارند- حق رمزگذاری بر روی دستگاه را ندارند و از این قبیل قوانین می‌توان بهره برد.

پاسخ کلیدی
عدم رمزگذاری- تایم مشخص


پاسخ کوتاه
این قوانین را والدین با توجه به شرایط خود و فرزندشان می‌توانند برقرار کنند. به عنوان مثال: یک اپلیکیشن را نباید نصب کنند- زمان زیادی را نمی‌توانند صرف این فضاها کنند (باید یک تایم خاصی را برای آن‌ها در نظر گرفت و آن‌ها می‌توانند به صورت دلخواه آن تایم را در طول روز تقسیم کنند.) - حق ایجاد فایل مخفی را ندارند - حق رمزگذاری بر روی دستگاه را ندارند و از این قبیل قوانین می‌توان بهره برد.
ضمیمه ها
درج پیام