پاسخ کامل
انسان اول نسبت به نزدیکان مسئولیت تربیتی دارد.
خداوند خطاب به پیغمبر می‌گوید:«وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الَْقْرَبينَ» و اقوام نزدیکت را انذار بده، اول خویشاوندانت را انذار بده. البته خویشاوندان نزدیک، آن‌ها مقدم‌اند.
ماده عشیره از نظر لغت «عشرت» است، معاشرت از عشرت است. یعنی معاشرت نوعی ارتباط زیاد و آمیختگی با یکدیگر است. لذا عشیره که گفته می‌شود، از همین باب است و مسئله خانواده را مطرح می‌فرماید. لغت عشیره را هم که به کار می‌گیرد، معنایش آن است که از نظر خانوادگی آن‌هایی را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار بده، حتی قید أقربین را هم می‌گذارد، که اشاره به نزدیکان دارد.
پاسخ کلیدی
اول نسبت به نزدیکان مسئولیت تربیتی دارد.


پاسخ کوتاه
خداوند خطاب به پیغمبر می‌گوید: اقوام نزدیکت را انذار بده، اول خویشاوندانت را انذار بده. البته خویشاوندان نزدیک، آن‌ها مقدم‌اند.از نظر خانوادگی آن‌هایی را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار بده.
آیات
26-شعراء | 214
ضمیمه ها
درج پیام