صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی‌ها را در سه عرصه معرفی کرده‌اند.
 1. صبر در طاعت خدا- 2. صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات- 3. صبر بر گناهان
استاد پاسخگو : محمد علی اخوان
شكيبايی رمز همدلی در زندگی مشترک - بيان سه كليدواژه همدلی در زندگی مشترک:عشق، پشتكار و شكيبايی

صبر و تحمل بر چند قسم است؟

پاسخ کامل

صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی‌ها را در سه عرصه معرفی کرده‌اند.

 1. صبر در طاعت خدا- 2. صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات- 3. صبر بر گناهان

 صبر در طاعت، صبر و تحمل در نماز و اطاعت از خداوند است. به هر حال نماز و دستورات پروردگار نیز سختی‌های خاص خود را دارد. فرد باید در برابر  این موارد نیز صبرو شکیبایی به خرج بدهد.

 صبر در مقابل سختی‌ها و مشکلات: در واقع صبر و شکیبایی در مسائل و مشکلات زندگی و یافتن راهکارهایی برای بهتر شدن امورات زندگی.

 صبر بر گناه: در این صبر فرد به دلیل کمبودهایی که در زندگی مشترک دارد و حتی احتمال به گناه افتادن را نیز دارد، اما صبر پیشه می‌کند و خود را از گناه کردن برحذر می‌دارد.

 ممکن است برای افرادی که نیازهایی دارند در فضای جامعه خیانت‌هایی نیزاتفاق بیفتد. دلیل این خیانت‌ها صبر نکردن بر گناهان می‌باشد.

 فرد باید با وجود خیلی از محرک‌ها در زندگی، تلاش کند که  بخاطر پروردگار پا روی دل خود بگذارد. 

پاسخ کلیدی
1. صبر در طاعت خدا- 2. صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات- 3. صبر بر گناهان


پاسخ کوتاه
صبر و تحمل در برابر مشکلات و سختی‌ها را در سه عرصه معرفی کرده‌اند. 1. صبر در طاعت خدا- 2. صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات- 3. صبر بر گناهان
ضمیمه ها
درج پیام