فراموش کردن خاطرات بد در زندگی مشترک باعث خواهد شد خاطرات خوب جایگزین آنها شده و محبت و ایمان افراد در زندگی مشترک بیشتر شود.
استاد پاسخگو : کاظمی
مهارت‌های ایجاد صمیمیت در خانواده- گل‌های بهشت ابراز محبت به کودکان

فراموش کردن خاطرات بد در زندگی مشترک چه نتیجه ای در بر دارد؟

پاسخ کامل

همسران در زندگی مشترک خویش ممکن است با یکدیگر دارای خاطرات تلخ باشند. در این مواقع نباید افراد این خاطرات را مرور کنند بلکه باید سعی کنند آنها را زود فراموش کرده و مرور نکنند و به جای آن خاطرات خوب را جایگزین آن کنند. این امر باعث خواهد شد که زندگی کردن برای افراد راحت‌تر شده و سلامت خود و زندگیشان از بین نرود. فراموش نکردن خاطرات بد ابتدا به خود افراد صدمه وارد می‌کند و باعث خواهد شد آنها دچار مشکل و بیماری شوند. وقتی افراد بتواند خاطرات بد را فراموش کنند و خاطرات خوب را جایگزین آن کنند ایمان و محبت بین همسران نیز تقویت می گردد.

پاسخ کلیدی
تقویت ایمان و محبت همسران در زندگی مشترک.


پاسخ کوتاه
فراموش کردن خاطرات بد در زندگی مشترک باعث خواهد شد خاطرات خوب جایگزین آنها شده و محبت و ایمان افراد در زندگی مشترک بیشتر شود.
ضمیمه ها
درج پیام