بازار اسلامی مؤلفه های اقتصاد اسلامی را به طور کامل داراست اما بازار مسلمانان ممکن است از درون دچار تعارضاتی هم باشد.
استاد پاسخگو : محمد علی اخوان
اگر آسیب یا نقصی در زندگی داریم چگونه زندگی کنیم که همیشه سر حال و پر امید باشیم

تفاوت میان بازار اسلامی با بازار مسلمانان چیست؟

پاسخ کامل

می توانیم از نظر اسلام بازار را به دو قسمت بازار اسلامی و مسلمانان تقسیم کنیم. این دو بازار دارای تفاوت‌هایی میان یکدیگر هستند. بازار اسلامی بازاری است که در آن مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی وجود دارد. ربا در این بازار وجود ندارد. رعایت حلال و حرام اسلامی، به برکت خمس توجه و انصاف به خلق در این بازار وجود دارد اما بازار مسلمانان بازاری است که ظاهرش اسلامیست یعنی در آن صدای اذان وجود دارد. اقتصادش مسلمانی است و افراد از ظواهر اسلامی همچون انگشتر عقیق به دست داشتن، خانم ها با حجاب باشند وجود دارد در عین حال ممکن است در باطن دارای اختلافی هم با اسلام باشد.

پاسخ کلیدی
مؤلفه های اسلامی به صورت یکسان در هر دو بازار وجود ندارد.


پاسخ کوتاه
بازار اسلامی مؤلفه های اقتصاد اسلامی را به طور کامل داراست اما بازار مسلمانان ممکن است از درون دچار تعارضاتی هم باشد.
ضمیمه ها
درج پیام