پاسخ کامل

با توجه به روایتی از امام صادق (علیه السلام) برای بدست آوردن سلامتی باید ده عامل را در زندگیتان لحاظ کنید.

1. قدم زدن (ورزش و پیاده روی)  2. سوارکاری 3. شنا  4. نگاه کردن به فضای سبز (روزی را در طبیعت سپری کردن و نگاه کردن به چشم اندازهای طبیعی) 5. خوردن و آشامیدن درست و صحیح ( خوردن و آشامیدن براساس قانون اسلام که قبل از سیر شدن فرد دست از غذا بکشد.)  6. همسر خوب داشتن 7. مسواک زدن 8. حمام کردن (با دیدگاه سلامت حمام رفتن، به معنای استفاده از سدر و ختمی و ...) 9. روابط زناشویی خوب  10. هم سخن شدن با افراد بانشاط (هم سخن شدن با افرادی که نشاط دارند باعث تامین سلامت روان فرد مقابل می‌شود.)

پاسخ کلیدی


پاسخ کوتاه
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: برای اینکه فرد سالمی باشید ده عامل را باید انجام دهید؛ 1. قدم زدن (ورزش و پیاده روی)- 2. سوارکاری- 3. شنا- 4. نگاه کردن به فضای سبز(روزی را در طبیعت سپری کردن و نگاه کردن به چشم اندازهای طبیعی)- 5. خوردن و آشامیدن درست و صحیح (خوردن و آشامیدن براساس قانون اسلام که قبل از سیر شدن فرد دست از غذا بکشد)- 6. همسر خوب داشتن- 7. مسواک زدن- 8. حمام کردن (با دیدگاه سلامت حمام رفتن، به معنای استفاده از سدر و ختمی و ...)- 9. روابط زناشویی خوب- 10. هم سخن شدن با افراد بانشاط (هم سخن شدن با افرادی که نشاط دارند باعث تامین سلامت روان فرد مقابل می‌شود.)
روایات
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: برای اینکه فرد سالمی باشید ده عامل را باید انجام دهید؛ 1. قدم زدن ( ورزش و پیاده روی )- 2. سوارکاری- 3. شنا- 4. نگاه کردن به فضای سبز( روزی را در طبیعت سپری کردن و نگاه کردن به چشم اندازهای طبیعی)- 5. خوردن و آشامیدن درست و صحیح ( خوردن و آشامیدن براساس قانون اسلام که قبل از سیر شدن فرد دست از غذا بکشد.)- 6. همسر خوب داشتن- 7. مسواک دن- 8. حمام کردن ( با دیدگاه سلامت حمام رفتن، به معنای استفاده از صدر و ختمی و ...)- 9. روابط زناشویی خوب- 10. هم سخن شدن با افراد بانشاط ( هم سخن شدن با افرادی که نشاط دارند باعث تامین سلامت روان فرد مقابل می‌شود.)
امام جعفر الصادق (ع)
ضمیمه ها
درج پیام