اقتصاد و برنامه ریزی خریدها در دوران عید طوری باشد که نیازهایمان به جا تأمین شود. یک نوآوری همگانی و جدید در زندگی‌هایمان بوجود آوریم.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

در آغاز سال نو به چه کارهایی باید بپردازیم؟

پاسخ کامل

ما خرید می‌کنیم، خانه‌هایمان را تمیز می‌کنیم، ارتباطات را از سر می‌گیریم، کینه‌ها را از دل‌هایمان بیرون کرده، مهربانی را ترویج می‌کنیم. فرصتی است که در جهت  اصلاح خیلی از ضعف‌های خودمان بر آییم و یک نوآوری همگانی و جدید در زندگی‌هایمان بوجود آوریم.

یادمان باشد اقتصاد و برنامه‌ریزی خریدها در دوران عید طوری باشد که نیازهایمان به جا تأمین شود. افراط و تفریط‌ها را متعادل کنیم. به‌عنوان زن و شوهر داشته‌ها و ضرورت‌های  فرد را در نظر بگیریم و برای آن‌ها اقدام کنیم.

پاسخ کلیدی
ترویج مهربانی - دوری از کینه‌ها- اصلاح ضعف‌ها- تأمین نیازها


پاسخ کوتاه
اقتصاد و برنامه ریزی خریدها در دوران عید طوری باشد که نیازهایمان به جا تأمین شود. یک نوآوری همگانی و جدید در زندگی‌هایمان بوجود آوریم.
ضمیمه ها
درج پیام