پاسخ کامل

شبکه اجتماعی و یا فضای مجازی یک پدیده و اتفاقی است که نباید آن را پاک کرد، بلکه باید با آن مواجه شد. اما چگونگی این مواجه بسیار مهم است. این موج، موج سنگینی است که نمی توان بچه ها را به طور کامل از آن جدا کرد بلکه با نظارت و دقت باید آن را کنترل کرد. در دنیای امروز ما نمی توانیم ورود اطلاعات و پیشرفتهای علمی را تکذیب کنیم بلکه باید آنها را فرا گرفته و از نقاط مثبت آن استفاده کرده و ضررهای آن را برای خودو فرزندانمان به حداقل برسانیم.

پاسخ کلیدی
استفاده از فضای مجازی با کنترل و نظارت والدین.


پاسخ کوتاه
فضای مجازی اتفاقی است که در دنیای امروز نمی‌توان آن را نادیده گرفت. باید در برخورد با آن دقت و نظارت داشت. همچنین استفاده فرزندان از این فضا را محدود و کنترل شده باید کرد.
ضمیمه ها
درج پیام