پاسخ کامل

یک آدم منطقی و عاقل، داشته‌های خود را در نظر می‌گیرد، این که مردی از شب عید بترسد به علت دعواهایی که بعداً ایجاد می‌شود  این قاعده‌ی زندگی را مختل می‌کند. ما باید بر اساس داشته‌های خودمان برنامه‌ریزی کنیم. 

در طول زمان باید کم کم مقوله‌های واجب زندگی را تأمین کنیم. یک مرد با اصول و قاعده‌های خودش وقتی می‌بیند حقوقش کم است و شرایطش این‌گونه است که نمی‌تواند خانواده را راضی کند و همسرش سر‌بزنگاه عدم درکی را نمایش می‌دهد، باید در طول سال و در طول زمانی که در اختیار دارد یک برنامه‌ریزی منطقی کند و همیشه نقش آقایی که بگوید ندارم را نداشته باشد.

یک قاعده‌ای را بچیند که برداشت‌های خودش با ظرافت و به موقع خریدها انجام شود، که نه فشاری متحمل شود و نه بازخواستی شود.

پاسخ کلیدی
برنامه‌ریزی منطقی- در نظر گرفتن داشته‌ها.


پاسخ کوتاه
داشته‌های خود را در نظر بگیرد و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی کنید و در طول زمانی که در اختیار دارید احتیاجات خود را تأمین کنید. به موقع خرید کنید تا فشاری و بازخواستی را متحمل نشوید.
ضمیمه ها
درج پیام