حمله فضای مجازی به ارزش ها باعث می شود که افراد بصورت اشتباه در ناخودآگاه خود ببینند که بود یا نبود ارزش ها در زندگی شان، مسئله‌ای ایجاد نمی کند و همین امر از اهمیت ارزش‌ها می‌کاهد.
استاد پاسخگو : زهرا امین مجد
تاثير و آسيبهای رسانه های مدرن و فضاي مجازي بر خانواده و زنان

حمله به ارزش‌ها در فضای مجازی چه آسیبی برای افراد به همراه خواهد داشت؟

پاسخ کامل

فضای مجازی با اهداف سیستمی خود دست به تخریب ارزش‌ها زده است.

حمله فضای مجازی به ارزش ها باعث می شود که افراد بصورت اشتباه در ناخودآگاه خود ببینند که بود یا نبود ارزش ها در زندگی‌شان، مسئله‌ای ایجاد نمی کند و همین امر از اهمیت ارزش‌ها می‌کاهد.

درسیستم فضای مجازی تلاش بر این است که برای افراد جا بیندازند که ارزش‌ها نیز تفکیکی هستند و ارزش ها هر کدام برای خودشان سهمی دارند و حتی در این سهم‌ها خیلی وقت‌ها اغراق شده است.

درواقع تصویری که ایجاد می‌شود این است که احساس شود به تعبیر آنها نمایش و عرضه‌ایی که از تفکر دینی وجود دارد، در این موارد اغراق صورت گرفته و آنطور که تصور می‌شود، وجود ندارد. 

پاسخ کلیدی
بی‌اهمیت جلوه دادن ارزش‌ها


پاسخ کوتاه
حمله فضای مجازی به ارزش ها باعث می شود که افراد بصورت اشتباه در ناخودآگاه خود ببینند که بود یا نبود ارزش ها در زندگی شان، مسئله‌ای ایجاد نمی کند و همین امر از اهمیت ارزش‌ها می‌کاهد.
ضمیمه ها
درج پیام