پاسخ کامل

صفحه وجودی فرزند، صفحه پاکی است، هیچ چیزی در آن نوشته نیست.

ما در معارفمان داریم که فرزند در خانواده که محیط اوّلی است، به انسان‌های دیگر چشم باز می‌کند و چهره‌ها را می‌بیند، اعمال را میبیند و... این‌ها است که دانه دانه جزء واردات او می‌شود و این روی صفحه سفید پاک اثرمی‌گذارد و نقش می‌بندد.

این‌جا است که  گفتند باید مراقب باشید! تربیت در ارتباط با این‌جا است.

در روایاتمان داریم که مثلاً علی (علیه السلام)  به امام حسن (علیه السلام) خطاب کرد، فرمود: « إِنَّما قَلبُ الحَدَث کَالأَرضِ الخَالیةِ ما ألقِیَ فیها مِن شَئٍ قَبِلَتهُ فَبادَرتُکَ بِالأَدَبِ قَبلَ أَن یَقسُوا قَلبُکَ » قلب بچّه مانند زمین خالی است که هر چه در آن ریخته شود آن را قبول می‌کند، پس من به تربیت تو مبادرت ورزیدم، پیش از آن‌که قلبت سخت شود.

این بچّه، هیچ چیزی در او نیست، هر چیزی در آن بریزی، مثل زمین می‌ماند که در آن بذری، درختی، بنشانی قبول می‌کند.

این زمین صاف است. حضرت فرمود: من قبل از آن‌که این دل تو سخت بشود شروع کردم. قبل از این‌که این زمین چیزی قبول نکند، تو را ادب کردم. فرزند ابتدا که می‌آید، پاک و تمیز است. فطریاتی هم همراه خودش آورده است چه در بُعد معنوی‌اش، چه در بُعد انسانی‌اشخدا در او نهاده، آمده است این‌جا. تو هستی که الآن می‌خواهی پایه‌ریزی کنی.

پاسخ کلیدی
صفحه وجودی كودك، صفحه پاکی است.


پاسخ کوتاه
صفحه وجودی فرزند، صفحه پاکی است، فرزند در خانواده که محیط اوّلی است، به انسان‌های دیگر چشم باز می‌کند و چهره‌ها را می‌بیند، اعمال را میبیند و دانه دانه جزء واردات او می‌شود و این روی صفحه سفید پاک اثرمی‌گذارد و نقش می‌بندد. قلب بچه مانند زمین خالی است که هر چه در آن ریخته شود آن را قبول می‌کند. خدا فطریاتی هم همراه فرزند آورده است چه در بُعد معنوی‌اش، چه در بُعد انسانی‌اش كه در او نهاده است.
روایات
ضمیمه ها
درج پیام