یکی از موضوعاتی که در بخشش و انفاق لازم است توجه به افراد نیازمند و مستمند است.
بخشش باید از بهترین‌ها و مطلوب‌ترین‌ها انفاق کنید. به احساسات و عواطف کودکان توجه کنیم. چیزی را که استفاده کرده‌ایم و به درد نخور است را انفاق نکنید.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

چگونه باید انفاق کرد؟

پاسخ کامل

توجه به افرادی که نیازمندند، افرادی که جزء خواهرها، برادرها، همسایه‌های ما هستند و نیاز به دستگیری دارند، یکی از موضوعاتی است که در بخشش و انفاق لازم است در نظر گرفته شود. برای این که ما هم شادی‌ها را به افراد هم نوع خودمان هدیه بدهیم، یک مقداری نگاه منطقی واقع بینانه و انسان‌گونه و انسان‌گرایانه نسبت به این موضوع نگاه کنیم که اگر واقعاً می‌خواهیم انفاق کنید چیزی را به مستمندان ببخشید و هدیه بدهید که جزء بهترین های شما است. طوری نباشد که به احساسات و عواطف کودکان توجه نکنیم و چیزی را که خودمان استفاده کردیم و دیگر به درد ما نمی‌خورد و شکل و شمایل زیبایی ندارد  را به جشن نیکوکاری هدیه بدهیم.

در دین توصیه شده است که از بهترین‌ها و مطلوب ترین‌ها انفاق کنید. همان طور که برای فرزند خود خرید می کنید مطابق با همان جنس و علایق برای فرزند مردم باید خرید کنید. اگر واقعاً می خواهیم لطفی کنیم و چیزی به دیگران بدهیم حتماً باید به این سبک بدهیم.

پاسخ کلیدی
چیزی را که برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم.


پاسخ کوتاه
یکی از موضوعاتی که در بخشش و انفاق لازم است توجه به افراد نیازمند و مستمند است. بخشش باید از بهترین‌ها و مطلوب‌ترین‌ها انفاق کنید. به احساسات و عواطف کودکان توجه کنیم. چیزی را که استفاده کرده‌ایم و به درد نخور است را انفاق نکنید.
آیات
2-بقره | 273
ضمیمه ها
درج پیام