گاهی افراد برای  ابراز احساسات و عواطف سن و سال تعیین می‌کنند که این امر یک باور غلط هست.
افراد هر چه بالغ‌تر می‌شوند، نیازشان به ابراز احساسات عمیق، بیشتر می‌شود.
گاهی نیاز افراد بایک نوازش و یک ابراز احساس سطحی نیز نتیجه می‌دهد و تأمین می‌شود. اما در بلوغ  افراد به دوست داشتن و عشق واقعی نیاز دارند و طالب آن هستند.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
ورود فرزند به زندگی چه تأثيری در رابطه همسران می‌گذارد - دخالت در زندگی چه آسيبی دارد ؟

آیا ابراز احساسات و عواطف سن و سال خاصی دارد؟

پاسخ کامل

گاهی افراد برای  ابراز احساسات و عواطف سن وسال تعیین می‌کنند که این امر یک باور غلط هست.

افراد هر چه بالغ‌تر می‌شوند، نیازشان به ابراز احساسات عمیق، بیشتر می‌شود.

گاهی نیاز افراد با یک نوازش و یک ابراز احساس سطحی نیز نتیجه می‌دهد و تأمین می‌شود. اما در بلوغ است که  افرادبه دوست داشتن و عشق واقعی نیاز دارند و طالب عشق واقعی هستند.

 در واقع افراد عاطفه و جایگاه آن را درک کرده اند و دیگر بحث وابستگی نیست و فراتر می‌روند. اینجا بحث تعلق خاطر و عشق است. 

باید نقش و جایگاه و نیاز افراد را سنجید و بدانید که این احساس‌ها و ابراز آن‌ها تفاوت دارد.

پاسخ کلیدی
عواطف سن و سال ندارد.


پاسخ کوتاه
گاهی افراد برای ابراز احساسات و عواطف سن و سال تعیین می‌کنند که این امر یک باور غلط هست. افراد هر چه بالغ‌تر می‌شوند، نیازشان به ابراز احساسات عمیق، بیشتر می‌شود. گاهی نیاز افراد بایک نوازش و یک ابراز احساس سطحی نیز نتیجه می‌دهد و تأمین می‌شود. اما در بلوغ افراد به دوست داشتن و عشق واقعی نیاز دارند و طالب آن هستند.
ضمیمه ها
درج پیام