زن و مرد دارای نقش همسری- مادری- پدری می‌باشند و به این مسئولیت‌ها آگاه هستند.
افراد در قبال وظایف محوله به  خود، تعهداتی را نیز به عهده دارند.
 افراد با پذیرفتن ازدواج در واقع به پذیرش این مسئولیت‌ها و تعهد، رسیده است. همچنین با تصمیم به بارداری در واقع مسئولیت پدری یا مادری و تعهد نسبت به فرزند را پذیرفته است.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بررسی عوامل تحكيم خانواده - همسران با مسئوليت در زندگی مشترك چه ويژگی هایی‌ دارند - با همسری كه مسئوليت‌پذير نيست چگونه رفتار كنيم ؟

آیا مسئولیت‌ها در زندگی مشترک، توسط خود افراد به صورت آگاهانه پذیرفته می‌شود؟

پاسخ کامل

برای زن و مرد از دیدگاه قانون یکسری قواعد تدوین شده است. به افراد باتوجه به نقششان زن یا مرد یکسری مسئولیت محول شده است.

زن و مرد دارای نقش همسری- مادری- پدری می‌باشند و به این مسئولیت‌ها آگاه هستند.

افراد در قبال وظایف محوله به  خود، تعهداتی را نیز به عهده دارند.

 افراد با پذیرفتن ازدواج در واقع به پذیرش این مسئولیت‌ها و تعهد، رسیده است. همچنین با تصمیم به بارداری در واقع مسئولیت پدری یا مادری و تعهد نسبت به فرزند را نیز پذیرفته است.

پاسخ کلیدی
بله، با پذیرفتن نقش ‌های متفاوت خود در زندگی.


پاسخ کوتاه
زن و مرد دارای نقش همسری- مادری- پدری می‌باشند و به این مسئولیت‌ها آگاه هستند. افراد در قبال وظایف محوله به خود، تعهداتی را نیز به عهده دارند. افراد با پذیرفتن ازدواج در واقع به پذیرش این مسئولیت‌ها و تعهد، رسیده است. همچنین با تصمیم به بارداری در واقع مسئولیت پدری یا مادری و تعهد نسبت به فرزند را پذیرفته است.
ضمیمه ها
درج پیام