پاسخ کامل

خیلی اوقات دیده می‌شود که خانم‌  برای زندگی خود، برای تازگی‌های زندگی هیچ برنامه‌ای ندارد و در عالم خودش سیر می‌کند. یک زندگی یکنواخت و بدون برنامه و تکراری. داشته‌هایش کافی است، نه این‌که  کل خانه را عوض کند. می‌تواند دوتا گل جابه جا کند، چندتا چادر رنگارنگ به مرور زمان در خانه داشته باشند. بعضی از افراد واقعاً صفر هستند و هیچ نشانه‌ای از کدبانوگری در او وجود ندارد. سال‌ها با همان کاسه و بشقاب می‌گذراند و به فکر این نیست که عیبی ندارد که یک جاهایی هم تنوع باشد. زینت و زیبایی که برای شوهر و خانواده باید داشته باشد را مراعات نمی‌کند.

شدیدا به یک طرف نمودار کشیده نشویم. یک قاعده داشته باشیم. چیزی را تعطیل نکنیم. یک زن با عرضه و کدبانو به موقع خرید می‌کند نه این‌که خرید نکند.

پاسخ کلیدی
یک قاعده داشته باشیم.


پاسخ کوتاه
یک زن با عرضه و کدبانو به موقع خرید می‌کند. باید برای تازگی زندگی برنامه داشت. زندگی یکنواخت و تکراری نباشد. لزومی ندارد تمام لوازم خانه را عوض کرد. خرید چند شاخه گل، تعویض کاسه بشقاب و... کدبانو باشید، زینت و زیبایی برای شوهر و خانواده را رعایت کنید.
ضمیمه ها
درج پیام