برای تمام لحظات و عملکرد خود برنامه داشته باشید. زندگی بسته، نیست که آن را بر اساس شانس و تصادف به ما بدهند. بی‌محابا عمل نکنید. قانون و قاعده داشته باشید.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

چه کسی زندگی بر وفق مراد را تجربه می کند؟

پاسخ کامل

کسی زندگی بر وفق مراد را تجربه خواهد کرد که برای لحظه به لحظه و هر عملکرد خود برنامه دارد و بی‌محابا عمل نمی کند، قانون و قاعده دارد. همه چیز را درست سنجیده و با نظم و ترتیب خود انجام می‌دهد. این فرد مطمئناً زندگی بر وفق مراد خواهد داشت. اما چیزی که جالب است و در ما اتفاق می‌افتد و مدام در مورد آن حرف می‌زنیم و دوباره سر کوچه اول می‌رسیم و تفهیم نمی‌‌شویم؛ این است که ما فکر می‌کنیم که زندگی را به ما داده‌اند، یعنی یک شرایطی، یک بسته‌ای، یک مقوله‌ای را در آن قرار داده‌اند و براساس شانس و تصادف است و قسمت بد آن گیر من افتاده و قسمت خوب آن گیر یک نفر دیگر افتاده است و فکر می‌کنیم آن چیزی را که به ما داده‌اند حاصل بد شانسی ما است و ما در این بد شانسی و بخت بد گیر افتاده و هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. نباید به خود اجازه دهیم اینگونه فکر کنیم. باید با برنامه‌ریزی عمل کنیم.

پاسخ کلیدی
داشتن برنامه


پاسخ کوتاه
برای تمام لحظات و عملکرد خود برنامه داشته باشید. زندگی بسته، نیست که آن را بر اساس شانس و تصادف به ما بدهند. بی‌محابا عمل نکنید. قانون و قاعده داشته باشید.
ضمیمه ها
درج پیام