خوشبختی، نداشتن مشکل نیست، توانایی کنار آمدن با آن‌هاست. همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد که دارید نه چیزهایی که از دست داده‌اید. از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره دوست داشتن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن... اجازه ندهید یک درس سخت از روزگار دلتان را سخت کند.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

چگونه می‌توان زندگی را بر وفق مراد بسازیم؟

پاسخ کامل

لیاقت‌ها، ظرفیت‌ها، داشته‌های هر فردی است که مشخص می‌کند می‌توانیم یک زندگی با قابلیت برای خود ایجاد کنیم یا خیر.

انسان می‌تواند نقش آدم‌ درمانده و مستمند را بازی کند یا یک فرد غنی را که برای غنی شدن، خرج، ارتباطات خود اصولی دارد و سعی می‌کند متعادل و بهینه عمل کند.

حقیقت این است که خوشبختی، نداشتن مشکل نیست، توانایی کنار آمدن با آن‌هاست. همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد که دارید نه چیزهایی که از دست داده‌اید. چون چیزهایی که زندگی را از شما می‌گیرند مهم نیستند، آن‌چه اهمیت دارد این است که با چیزهایی که برایتان باقی مانده است چه می‌کنید.

فقط به این دلیل که در این لحظه زندگی‌تان سخت شده است به این معنی نیست که نمی‌توانید بخندید و  این دلیل که چیزی اذیتتان می‌کند به این معنی نیست که نمی‌توانید لبخند بزنید. هر لحظه برای شما شروعی تازه و پایانی تازه است. هر لحظه فرصت جدیدی به شما داده می‌شود. فقط باید از این فرصت بهترین استفاده را بکنید.

پاسخ کلیدی
از فرصت بهترین استفاده را بکنید.


پاسخ کوتاه
خوشبختی، نداشتن مشکل نیست، توانایی کنار آمدن با آن‌هاست. همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد که دارید نه چیزهایی که از دست داده‌اید. از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره دوست داشتن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن... اجازه ندهید یک درس سخت از روزگار دلتان را سخت کند.
ضمیمه ها
درج پیام