پاسخ کامل
همان‌طور که دوست دارید دیگران حامی شما باشند سعی کنید شما هم حامی دیگران باشید.
دیگران را دوست داشته باشید و اگرمی‌خواهید آن‌ها هم شما را دوست داشته باشند و به شما محبت کنند پذیرای آن‌ها باشید. برای دیگران احترام قائل باشید، همان‌طور که خودتان نیز دوست دارید برایتان احترام قائل شوند.
واقعیت این است که برای آنکه دوستمان بدارند باید دوست داشتنی باشیم.
دوست داشتنی شدن کار زیاد سختی نیست برای شروع بهتر است وقتی با دیگران روبه رو می شوید لبخند بزنید و با روی باز با آنها صحبت کنید. رفتاری دوستانه و صمیمی داشته باشید، از مشکلات آنها با خبر شوید و سعی کنید درکشان نمایید و به احساساتشان توجه کنید.
جذاب باشید:
جذابیت چیزی سوای زیبایی است. شخصی می تواند زیبا باشد ولی هرگز جذاب نباشد و همچنین می تواند جذاب باشد ولی زیبا نباشد. طرز سلوک آدمی، انتخاب لباسها، حالت های روانی و … در این امر موثر است.
اگر می خواهید فردی موفق و نافذ در قلب ها باشید و از موفقیت لذت ببرید نخست باید با خودتان ارتباط صحیح برقرار کنید. زیرا معنی و مفهوم رویداد های زندگی را خودتان تایین می کنید.
پاسخ کلیدی
نخست باید با خودتان ارتباط صحیح برقرار کنید.


پاسخ کوتاه
برای دیگران احترام قائل باشید، با روی باز با آن‌ها صحبت کنید. رفتاری دوستانه و صمیمی داشته باشید. همان‌طور که خودتان نیز دوست دارید برایتان احترام قائل شوند. واقعیت این است که برای آنکه دوستمان بدارند باید دوست داشتنی باشیم. معنی و مفهوم رویدادهای زندگی را خودتان تعیین می‌کنید.
ضمیمه ها
درج پیام