عملکرد و برخورد منطقی انسان‌ها، و داشتن  بینش و برنامه‌ریزی، حوصله و صعه‌ی صدر
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

زندگی بر وفق مراد باشد یعنی چگونه باشد؟

پاسخ کامل

ما خودمان زندگی را بر وفق مراد می‌سازیم، با زندگی و چالش‌های زندگی منطقی برخورد می‌کنیم. بالا و بلندی‌های زندگی وجود دارد اما آدم‌ها با عملکرد و بینش و برنامه‌ریزی، حوصله و صعه‌ی صدری که به خرج می‌دهند می‌توانند به این مقوله بر وفق مراد نگاه کنند.

 اما یک زمانی بروفق مراد بودن را ما یک مقوله‌ی رویایی، تخیلی و غیر واقعی قلمداد می‌کنیم. مثلاً شب عید هرچه دوست داریم بخریم، فقط کاسبی همسرم خوب باشد، شیشه‌های خانه را که پاک می‌کنیم باران نیاید که کثیف شود. بر وفق مراد بودن یعنی فقط من مطرح می‌شوم.

خیلی اوقات مرادهای ما در حال تضاد است. یک بار می‌گوییم دوست داریم آبادانی باشد از یک طرف می‌گوییم خدا کند باران نیاید، مبادا شیشه‌های را  که تمیز کرده‌ایم کثیف شوند. از طرفی می‌گویم خدا کند کاسبی ما خوب باشد از یک طرف یک خواسته‌ی غیر منطقی دیگری کنارش می‌گذاریم و ...

پاسخ کلیدی
نداشتن انتظارات در حال تضاد - رویایی نبودن- تخیلی و غیر واقعی نبودن


پاسخ کوتاه
عملکرد و برخورد منطقی انسان‌ها، و داشتن بینش و برنامه‌ریزی، حوصله و صعه‌ی صدر
ضمیمه ها
درج پیام