پاسخ کامل

استرس می‌تواند معيار انتخاب همسر را در انسان‌ها دچار تغيير کند و می‌تواند انسان‌ها را به انتخاب فردی غيرمشابه با خودشان، از نظر دسته گوناگونی از خصوصيات سوق دهد.

گاهی استرس باعث دوگانه بینی شخص می‌شود. بطور مثال دیدن چهره خواستگار به واسطه شب و روز بودن برای بعضی دختران مهم است. اگر خانمی استرسی باشد و خواستگار شب بیایید بدون شک این از جمله آدم هایی است که اگر ایشان را صبح ببیند، نظرش عوض می‌شود.

افراد نگران و دارای استرس افرادی را به‌عنوان شريک زندگی انتخاب می‌کنند که شباهت زيادی با خودشان ندارند.

پاسخ کلیدی
باعث انتخاب فردی غيرمشابه با خودشان می‌شود.


پاسخ کوتاه
استرس معيار انتخاب همسر را در انسان‌ها دچار تغيير می‌کند و شخص را به انتخاب فردی غیر مشابه خود سوق می‌دهد. استرس باعث دوگانه بینی شخص می‌شود.
ضمیمه ها
درج پیام